За нас

“ИГАЛ” ООД - гр. Омуртаг, регистрирано със съдебно решение №807 / 30.04.1992г. на Търговищкият окръжен съд, вписано в Регистър 1, партиден № 16, том 1, страница 183 по ФД № 487/1992 година с ЕФН 2592004871, както и с дан. № 1250010571 и БУЛСТАТ 040371198, адрес на управление и кореспонденция, гр. Варна ул.”Осми септември”№36.

Дружеството се представлява и управлява от инж. Илия Н. Илиев.

Дейността на дружеството е насочена изцяло в областта на жилищното строителство. От своето създаване до настоящия момент то е реализирало над 37 000 квадратни метра жилищна площ, изпълнявана според предпочитанията на клиентите и съобразено с техните финансови възможности. Извършеното строителство е в съответствие с изискванията на нормативната база в Р България и предоставените строителни книжа. Около 25 500 квадратни метра от изпълненото строителство представляват седемнадесет жилищни сгради с разгъната застроена площ от 1 300 до 4 000 м2 всяка, а останалата част е еднофамилни жилищни и вилни сгради.

Ръководният, техническият и изпълнителният състав на дружеството притежават необходимия образователен и професионален ценз, както и нужното чувство за отговорност към поетите ангажименти към клиентите. Структурата на дружеството определя правилната организация на дейността му, съответстваща с поставените ясни отговорности и задачи.

Дружеството разполага с нужните технически средства за строителството на обекти с разгъната застроена площ до 5 000 м2 и височина до 20-25 метра, като е в състояние да ги завърши в срок до 18 месеца.

Развитието на дружеството в настоящият момент е благоприятствано от икономическия подем в стопанския живот. То бързо и динамично се променя, като повишава своята ефективност и конкурентно способност в сектор на жилищно и обществено строителство на сгради от 150-200м2 до сгради с РЗП от 1 000 до 5 000 м2 и височина 30 метра.
За нас
Контакти
Адрес: Варна 9000
             ул."Бели лилии" 15, офис 2
Тел.:     052/ 50 10 17
Еmail:  office@igal.biz


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени.Защита на личните данни